Back to Top

Cremersstichting
Over de Cremersstichting

De in de statuten vastgelegde doelstelling van de Cremersstichting omvat: de instandhouding, het bijeenhouden, de uitbreiding en het nuttig gebruik van de boekerij, de documentatie, de persoonlijke aantekeningen en andere vastleggingen, met name op het gebied van natuur en cultuur, architectuur, binnenhuisarchitectuur, tuinarchitectuur, kunst en vormgeving, afkomstig uit de nalatenschap van mevrouw Cornelie Marie Cremers.

Ook de komende jaren zullen de activiteiten worden voortgezet om de in de statuten genoemde doelstellingen van de Stichting te realiseren:

Extra aandacht zal worden besteed aan het bevorderen van een nuttig gebruik van de collectie door studerenden, beoefenaren der wetenschap, landschapsarchitecten en andere belangstellenden. De gesprekken met In Arcadië, een voorgaande bruikleennemer, hebben geleid tot een catalogisering volgens het Adlib-systeem, hetgeen een goede aansluiting met andere bibliotheeksystemen garandeert. Het up to date houden van deze catalogisering door de bruikleennemer is daarbij een belangrijke activiteit. De komende jaren zal worden nagegaan of de Cremerscatalogus ook online beschikbaar kan worden gesteld.

Tevens zullen gesprekken worden gevoerd met enkele particulieren die te kennen hebben gegeven delen uit hun bibliotheek in bruikleen of in eigendom te willen toevoegen aan de Cremerscollectie.

Ook in deze periode zullen de bestuursleden gemaakte reis- en vergaderkosten niet declareren, dan wel gedeclareerde onkosten als schenking aan de Stichting doneren, zodat het aantrekken van extra financiële middelen vooralsnog niet nodig is.


Bestuursleden Cremersstichting RSIN 8023.19.762

Hr. (Kees) C.L. van der Leer, Voorzitter

In de Wereldt is veel Gevaer
Voorburg
E mail: keesvanderleer@hetnet.nl

Hr. (Henk) H. Boers, Secretaris

Wamelplein 19
1106 DT Amsterdam
Tel. 020-6090229
E mail: henk.boers@hetnet.nl

Hr. J.R. (Hans) Boekhoff, Penningmeester

Hilversum
E mail: h.boekhoff@chello.nl

Hr. A.J.A.M. (Anthony) Lisman, Lid

Huis Vreedenhoff
Nieuwersluis

Hr. H. (Hans) van Roon, Lid

Pinetum Blijdenstein
Hilversum
E mail: h.vanroon@pinetum.nl

Mevr. J.M. (Jeanette) van Schaik, Lid

Dwingeloo
E mail: wolfsden@live.nl

Mevr. H. (Henriette) Syatauw, Lid

Oegstgeest
E mail: henriette.syatauw@gmail.comVestigingsplaats

stichting Erfgoed Landfort
Hogestraat 14
7078 BR MEGCHELEN

031 523 95 76
rdessing@erfgoedlandfort.nl


Jaarrekeningen, jaarverslagen en overige documenten


2018

Overige documenten:


2017

– Er is door de door het bestuur in 2017 vier maal vergaderd.

– De samenstelling van het bestuur is onveranderd gebleven. De bestuursleden zijn onbezoldigd.

– Het bestuur is zeer ingenomen met de opslag, presentatie, gebruik en openbaarheid van de collectie bij de Stichting In Arcadië.

– Op de website van de Stichting In Arcadië zie: www.stichtinginarcadie.nl is een link Cremersstichting opgenomen met daaronder informatie over de Cremersstichting en pagina’s met ANBI gegevens zoals jaarverslagen, financiële verslagen, beleidsplan en bestuurssamenstelling.

– In november 2017 werd ons door de Stichting In Arcadië meegedeeld dat zij vanwege een reorganisatie/verhuizing de bruikleen van de CremersStichting in de loop van 2018 willen beëindigen. Vanaf december 2017 is het bestuur gaan zoeken naar een nieuwe locatie voor de collectie welke beantwoord aan onze doelstellingen. Het bestuur heeft in februari 2018 besloten de collectie onder te gaan brengen bij de Erfgoedstichting Landfort te Megchelen. Zie hiervoor de website: www.erfgoedlandfort.nl


Beleidsplan voor de komende jaren:

– Digitaal bestand in ADLIB koppelen aan de website

– Het optimaliseren van de presentatie, gebruik en openbaarheid van de collectie bij de Stichting ‘Erfgoed Landfort’

– Fondswerving i.v.m. uitbreiding van de collectie met zeldzame boeken.


Jaarrekening 2017