Cremersstichting

Over de Cremersstichting

De in de statuten vastgelegde doelstelling van de Cremersstichting omvat: de instandhouding, het bijeenhouden, de uitbreiding en het nuttig gebruik van de boekerij, de documentatie, de persoonlijke aantekeningen en andere vastleggingen, met name op het gebied van natuur en cultuur, architectuur, binnenhuisarchitectuur, tuinarchitectuur, kunst en vormgeving, afkomstig uit de nalatenschap van mevrouw Cornelie Marie Cremers.

Ook de komende jaren zullen de activiteiten worden voortgezet om de in de statuten genoemde doelstellingen van de Stichting te realiseren:

Extra aandacht zal worden besteed aan het bevorderen van een nuttig gebruik van de collectie door studerenden, beoefenaren der wetenschap, landschapsarchitecten en andere belangstellenden. De gesprekken met In Arcadië, een voorgaande bruikleennemer, hebben geleid tot een catalogisering volgens het Adlib-systeem, hetgeen een goede aansluiting met andere bibliotheeksystemen garandeert. Het up to date houden van deze catalogisering door de bruikleennemer is daarbij een belangrijke activiteit. De komende jaren zal worden nagegaan of de Cremerscatalogus ook online beschikbaar kan worden gesteld.

Tevens zullen gesprekken worden gevoerd met enkele particulieren die te kennen hebben gegeven delen uit hun bibliotheek in bruikleen of in eigendom te willen toevoegen aan de Cremerscollectie.

Ook in deze periode zullen de bestuursleden gemaakte reis- en vergaderkosten niet declareren, dan wel gedeclareerde onkosten als schenking aan de Stichting doneren, zodat het aantrekken van extra financiële middelen vooralsnog niet nodig is.

Bestuursleden Cremersstichting RSIN 8023.19.762

Hr. (Kees) C.L. van der Leer, Voorzitter

In de Wereldt is veel Gevaer
Voorburg
E mail: keesvanderleer@hetnet.nl

Hr. (Henk) H. Boers, Secretaris

Amsterdam
E mail: henk.boers@hetnet.nl

Hr. J.R. (Hans) Boekhoff, Penningmeester

Hilversum
E mail: h.boekhoff@chello.nl

Mevr. J.M. (Jeanette) van Schaik, Lid

Dwingeloo
E mail: wolfsden@live.nl

Mevr. H. (Henriette) Syatauw, Lid

Doorn
E mail: henriette.syatauw@gmail.com

Hr. R.W.Chr. (René) Dessing, lid

directeur stichting Erfgoed Landfort
Megchelen
E mail: rdessing@erfgoedlandfort.nl

Vestigingsplaats

stichting Erfgoed Landfort
Hogestraat 14
7078 BR MEGCHELEN

031 523 95 76
rdessing@erfgoedlandfort.nl